Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (JMC Sp. z o. o. ul. Olszewskiego 3A, 51-642 Wrocław). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. Oferta Platformy B2B skierowana jest wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą nastawionych na dalszą odsprzedaż zakupionego towaru.

REGULAMIN:

1. Definicje:

1.1 ADRES - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
1.2 ADRES REKLAMACYJNY:
JMC Sp. z o. o. ul. Ostrowskiego 9 53-238 Wrocław
1.3 CENNIK DOSTAWY – znajdujące się pod adresem http://b2b.siberica.com.pl/pl/content/12-koszty-dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
1.4 DANE KONTAKTOWE:
JMC Sp. z o. o. ul. Olszewskiego 3A 51-642 Wrocław e-mail: sklep@siberica.com.pl telefon: 514 90 90 87, 882 87 55 05
1.5 DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem http://b2b.siberica.com.pl/pl/content/12-koszty-dostawy
1.6 KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie. 1.7 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.8 KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
1.9 PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem http://b2b.siberica.com.pl/pl/content/5-platnosc. 1.10 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.11 PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
1.12 RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
1.13 SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
1.14 TERMIN REALIZACJI – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
1.15 WADA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

2. Przepisy ogólne:

2.1 Sklep internetowy B2B dostępny jest pod adresem http://b2b.siberica.com.pl, za jego pośrednictwem Kupujący może złożyć zamówienie. Sklep jest prowadzony przez firmę:
JMC Sp. z o. o. ul. Olszewskiego 3A 51-642 Wrocław NIP: 8982202642, REGON: 022068127 zarejestrowany i widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000450048 KONTO BANKOWE: ALIOR BANK 07 2490 0005 0000 4530 2665 7884, nazywaną dalej „Sprzedającym”.
2.2 Kupującym może być Klient. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.3 Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2.4 Zamówienie to oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym
a Sprzedającym.
2.5 Umowa zawierana jest w języku polskim.

2.6 Sprzedaż następuje na terytorium Polski, dlatego adres do rozliczeń i wysyłki musi znajdować się w Polsce.

2.7 Kupujący jest uprawiony do korzystania z zasobów sklepu B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedającego.

2.8 Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Sprzedającego.

2.9 Zdjęcia towarów zamieszczane w sklep B2B mają znaczenie poglądowe. Sprzedający zastrzega sobie, że opakowania zamawianych towarów mogą różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach w sklepie B2B.

2.10 Administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach http://b2b.siberica.com.pl/pl/content/9-polityka-prywatnosci. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3 Zawarcie umowy i realizacja:

3.1 Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3.2 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
3.3 Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
3.4 Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu b2b.siberica.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
3.5 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji
danych oraz usuwania konta w sklepie.
3.6 Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia, o czym Sprzedający informuje Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienia można składać 24h na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
3.7 W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zamówienie” dla płatności przelewem lub przycisku „Potwierdź” dla płatności Przelewy24.
3.8 Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru towaru, zapłaty ceny za towar wg zasad oznaczonych w zamówieniu i fakturze.
3.9 Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
3.10 Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
3.11 Jeżeli Klient nie odebrał towaru zamówionego za pobraniem, Sprzedający ma prawo obciążyć go kosztami logistyki w tym kosztami transportu zamówionego towaru , do miejsca dostawy wskazanego w zamówieniu oraz kosztami zwrotu przesyłki do magazynu Sprzedającego.
3.12 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.
3.13 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego sklepu B2B, w tym strony internetowej http://b2b.siberica.com.pl/pl/, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen lub opisów produktów.
3.14 Jeżeli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi: - anulowanie całości zamówienia - anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie.
3.15 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

3.16 Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towarów, za wyjątkiem reklamacji uwzględnionych w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
3.17 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

3.18 Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktury sprzedaży drogą mailową, na adres mailowy wskazany przy rejestracji konta w panelu www.b2b.jmcpoland.com

3.19 W przypadku nie opłacenia zamówienia przez klienta w ciągu 7 dni od jego złożenia, sprzedający zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

4 Reklamacja:

4.1 Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4.2 Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.
4.3 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko jeżeli przesyłka został sprawdzona w momencie odbioru towaru w obecności Kuriera. W przypadku, gdy paczka nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody.
Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Kurierem protokołu reklamacyjnego i przesłanie kopii podpisanego protokołu na adres email: biuro@jmcpoland.com w terminie 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki. 

4.4 Pozostałe reklamacje związane z uszkodzeniami towarów powstałe w trakcie dostawy będą rozaptrywane w przypadku ich zgłoszenia w ciagu 48 godzin od momentu odbioru towaru.
4.5 Sprzedający będzie rozpatrywać reklamacje o ile zostały zgłoszone w terminie 24 godziny od dnia ich wykrycia, nie później jednak niż do 7 dni od dnia odebrania towaru przez Klienta albo do dnia upływu terminu przydatności towaru do spożycia, w zależności który termin upływa wcześniej, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu pkt. 5.3.
4.6 W razie reklamacji należy wydrukować i wypełnić zgłoszenie reklamacyjne. Wypełnione zgłoszenie należy dołączyć do reklamowanego produktu i przesłać na adres reklamacyjny Sprzedającego. Koszty przesyłki do Sprzedającego ponosi Klient.
4.7 Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania.
4.8 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.9 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.

5 Postanowienia końcowe:

5.1 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Kupującemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

5.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do sklepu B2B, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, zmiany oprogramowania lub usuwania błędów ewentualnie w przypadku prób ingerencji przez osoby nieupoważnione.
5.3 Projekt sklep B2B podlega polskiemu oraz międzynarodowemu prawu autorskiemu. Wszelkie prawa reprodukcji oraz kopiowania dokumentów, ilustracji oraz zdjęć są zastrzeżone. Zapisywanie całej strony lub jej elementów na elektronicznych nośnikach jest zabronione i dozwolone tylko za jednoznacznym pisemnym pozwoleniem administratora strony.
5.4 Aktualna wersja regulaminu zawsze jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http:// http://b2b.siberica.com.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu). Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, który każdorazowo znajduje zastosowanie do po złożeniu
zamówienia przez Klienta.
5.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawna. Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.