Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez JMC Sp. z o.o. , za pośrednictwem Platformy B2B www.b2b.siberica.com.pl (zwanej dalej: „Platformą B2B”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez JMC Sp. z o.o. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (JMC sp. z o.o. ul. Olszewskiego 3A, 61-642 Wrocław). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

Sklep www.siberica.com.pl jest prowadzony przez firmę

JMC sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 3A

51-642 Wrocław

NIP: 898-220-26-42, REGON: 022068127,

KRS: 0000450048, GIODO: w trakcie rejestracji

KONTO BANKOWE ALIOR BANK: 07 2490 0005 0000 4530 2665 7884

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Biuro Sprzedawcy – JMC Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 3A, 51-642 Wrocław
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu 
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy B2B. 
 5. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów lub transport własny Sprzedawcy. 
 6. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane przez Sprzedawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie B2B. 
 8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy B2B.
 9. Sprzedawca – JMC Sp. Z o.o. ul. Olszewskiego 3A, 51-642 Wrocław, NIP: 8982202642
 10. Strona Internetowa Platformy B2B - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działające w domenie www.b2b.siberica.com.pl
 11. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie B2B
 12. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Platformy B2B.
 13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę. 

 

 

§ 2 Korzystanie z Platformy B2B

W celu złożenia zamówienia oraz korzystania z usług dostępnych na Platformie B2B  niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.1 Klient, korzystając z Platformy B2B nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, formę,  strukturę, grafikę, mechanizm działania        Platformy B2B.

2.2 Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

2.3 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§ 3 Rejestracja

3.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient wypełnia formularz rejestrowy na Platformie B2B

3.2 Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień na Platformie B2B

      3.2.1 Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego

      3.2.2. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;

      3.2.3. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

3.3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących z Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

3.4 Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła.

 

§ 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

4.1 Informacje zawarte na Stronie Internetowej Platformy B2B nie stanowią oferty Sprzedawcy.

4.2 Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B.

4.3 Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.4 Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,

4.5 Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności na Platformie B2B zamówionego przez Klienta Towaru.

4.6 W przypadku braku na Platformie B2B zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

4.7 Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi

       4.7.1 anulowanie całości zamówienia

       4.7.1 anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie

4.8 W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w racjonalnym terminie, może on odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty jej zawarcia.

4.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy B2B, w tym Strony Internetowej Platformy B2B, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów produktów.

4.10 Ceny na Stronie Internetowej Platformy B2B zmieszczone przy danym Towarze:

        4.10.1 stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich;

        4.10.2 nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy

        4.10.3 nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

4.11 Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Platformy B2B w momencie składania zamówienia przez Klienta.

4.12 Klient dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury PROFORMA w terminie wskazanym na fakturze przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru.

4.13 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.15 Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

4.16 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, z zastrzeżeniem §5 ust. 18, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 

§ 5 Reklamacje i gwarancje

5.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w ciągu roku od daty Dostawy Towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.

5.2 Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5.3 Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.

5.4 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5. 5 Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) Dni Roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 6 Odpowiedzialność

6.1 Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Platformy B2B, jeśli powodem jest:

          6.1.1 modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;

          6.1.2 siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

6.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

6.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

6.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

6.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

 

§ 7 Rozwiązanie umowy

7.1 Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

7.2 Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

7.3 Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.

7.4 Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

7.5 Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy B2B lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7.6 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

          7.6.1 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (na stronie internetowej www.siberica.com.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

           7.6.2. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.siberica.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.